พช. จัดกิจกรรม “Veget of Love : ปันผัก ปันรัก ปันสุข” น้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

 

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในกิจกรรม“Veget of Love : สสช. ปันผัก ปันรัก ปันสุข” การขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ในการนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน  โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความแข็งชุมชน นำเยี่ยมชม ณ โถงหน้าห้องสมุด ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบต้นกล้าผักให้กับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปเพาะพันธุ์ต่อ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูทอาหาร ชิมเมนูสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน แบ่งปันพันธุ์ผักสวนครัว สาธิตการตำส้มตำลีลา และกิจกรรมการประกอบอาหารจากผักเพิ่มพลัง หยุดยั้งโควิด 

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ที่จัดกิจกรรมร่วมกันในการช่วยกันปลุกระดมตัวเอง คนในครอบครัว ช่วยให้พี่ๆ น้องๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้ตื่นตัว ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกผักปลูกรักเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในวันนี้ ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 อันเนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญว่า เราอยากเห็นการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราอยากเห็นความต่อเนื่อง สาระสำคัญในเชิงเศรษฐกิจนั้นคือ เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากกินอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง สารปนเปื้อน สารเคมี เราจะสุขภาพแข็งแรง และช่วยให้ครอบครัวของคนไทยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

 

อธิบดี พช. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสมาคมสื่อช่อสะอาด เมตตานำเอาสมาชิก ภาคีเครือข่าย ที่เป็นนักวิทยุ มีสถานีวิทยุกว่า 421 สถานี และพันธมิตร รวมแล้วเป็น 1,000 กว่าสถานีรวมเป็นพันธุ์ กระจายอยู่ในทุกจังหวัด เริ่มต้นที่ตัวท่านต้องปลูกผักให้ท่านกินก่อน ในเชิงคุณภาพ คือการทำจริง ต้องช่วยกันทุ่มเท ช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนฯ คือการไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ผัก ตรา ศรแดง ) ได้มอบเมล็ดพันธ์ผัก ตรา ศรแดง จำนวน 100,000 ซอง ให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งต่อไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ  และเรื่องสำคัญต่อมา คือการพยายามสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยให้ทุกครัวเรือนรู้จักเก็บเมล็ดพันธุ์ผักที่มีอยู่ประจำบ้าน เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อที่จะใช้เพาะปลูกเองหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน 

 

“ขอบคุณทุกท่านและเป็นกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข้ง  มีความมุ่งมั่นทำความดีให้กับครอบครัวให้กับสังคม ด้วยเรื่องง่ายๆ ด้วยการปลูกผักสวนครัวที่บ้านของตนเอง และช่วยกันแชร์รูปภาพ แชร์เรื่องราว ผ่าน Facebook ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับ พช. ทำให้พืชผักสวนครัวเป็นแหล่งที่สำคัญ เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย กระจายให้เต็มแผ่นดินไทยของเรา สมดั่งที่พวกเราทุกคนตั้งใจ” อธิบดีพช. กล่าว.