เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  นัดแรก ทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายโกศล ปัทมะ และนายประทวน สุทธิอำนวยเดช โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...แถลงข่าวผลการประชุมคณะ กมธ. ว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในกมธ. โดยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส. ชลบุรี  และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกเป็นประธานกมธ.พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยกมธ.จะใช้ร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เป็นหลักในการพิจารณาควบคู่กับร่างที่สมาชิกฯ เสนอ จำนวน 7 ร่าง และร่างที่ประชาชนเสนอเข้ามาอีก 1 ร่าง และหากมีประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากหลักการและเหตุผลตามร่างที่ได้เสนอมา สามารถดำเนินการได้ โดยกฤษฎีกาจะเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้กมธ. จะศึกษาและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อให้มีความทันสมัย มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ ชาวไร่อ้อย และผู้บริโภค.