ควบรวมทางนิตินัยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย ระหว่าง CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็น NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 มกราคม 2564 วันแรกของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

.

โดย NT จะเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ที่มีเป้าหมายธุรกิจ คือต้องการเป็น Top3 ของบริษัทเอกชนโทรคมนาคมที่ให้บริการทั้งโมบาย และดาต้า ในประเทศไทย ที่มาพร้อมกับรายได้ในปี 2568 ประมาณ 88,500 ล้านบาท

.

เพราะการรวมในครั้งนี้ทำให้ NT มีทรัพย์สิน รวมกันราว 300,000 ล้านบาท เงินสด 36,700 ล้านบาท

.

ที่มาพร้อมกับรายได้เพิ่มขึ้น 23,000-24,000 ล้านบาทต่อปี

.

สิ่งที่ทำให้ NT มั่นใจเช่นนั้นมาจากทรัพย์ที่สำคัญที่พร้อมนำไปต่อยอดให้บริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ ได้แก่

1.เสาโทรคมนาคมรวมกัน 25,000 ต้น และมีคลื่นความถี่ 6 ย่านความถี่หลัก จำนวนรวมกันถึง 600MHz เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ

2.เคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปยังทุกทวีป

3.ท่อร้อยสายใต้ดินมีระยะทางรวม 4,600 กิโลเมตร

4.สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 4 ล้านคอร์กิโลเมตร

5.Data Center 13 แห่งทั่วประเทศ

6.ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เข้าถึงจากทุกประเทศในโลก

.

และยังเป็นการลดเงินทุนซ้ำซ้อน 4,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลง 8,000-9,000 ล้านบาท

.

การควบรวม CAT และ TOT มีแนวคิดมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับ CAT และ TOT ในอนาคต แต่โครงการนี้โดนคัดค้านโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน

.

ในปี 2561 นำโครงการควบรวมกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ในครั้งนี้ทั้งสองรัฐวิสาหกิจเห็นด้วยกับการควบรวม และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทั้ง 2 หน่วยงาน จัดทำรายละเอียดในการควบรวมกิจการเพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ จนควบรวมอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มกราคม 2564 ในที่สุด