บอร์ด อสมท มีมติจ่ายเงินเยียวยาให้ "เพลย์เวิร์ค"  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz แล้ว 73 ล้านบาท หลังสำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือให้ อสมท ไปรับเงินเยียวยางวดแรก 146 ล้านบาท ยันฟ้องศาลปกครอง หลังไม่พอใจจำนวนเงินที่ได้รับเยียวยาแค่ 3,235 ล้านบาท

 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ โดยระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 คณะกรรมการฯได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ และมีมติ ดังนี้

 

1.อนุมัติให้ บมจ. อสมท รับเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 1 จำนวน 146.33 ล้านบาท และงวดต่อๆ ไปจนครบจำนวนตามมติ กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 ที่ให้นับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ที่เหลืออยู่ของ บมจ. อสมท รวมกับระยะเวลาการพิจารณาของ กสทช. เกี่ยวกับสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ของ บมจ. อสมท ซึ่งมีระยะเวลารวม 6 ปี 5 เดือน

 

2.อนุมัติให้นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด อันเป็นสัดส่วนจำนวนเท่าๆ กัน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ บมจ. อสมท ได้รับเงินจำนวนตามข้อ 1. อันเป็นไปตามคำสั่งของ สำนักงาน กสทช. โดยในงวดที่ 1 เป็นจำนวน 73.16 ล้านบาท และงวดต่อๆไป จนครบจำนวนตามมติ กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 โดยเบิกจ่ายเงินจากบัญชี บมจ. อสมท

 

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว บมจ. อสมท ระบุว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 ที่ระบุว่า ขอให้บริษัทฯปฏิบัติตามประกาศ ของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ข้อ 14 ที่ระบุว่า

 

“ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ กสทช. จะพิจารณากำหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นรายกรณี

 

กสทช. อาจกำหนดเงื่อนไขในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยพิจารณารวมกับของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนเงินที่ กสทช. กำหนด รวมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ได้รับเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนจากสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กสทช. จะเลือกใช้มากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้”

 

นอกจากนี้ ในรายงานสารสนเทศของ บมจ. อสมท ยังระบุถึงมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 กล่าวคือ บมจ. อสมท มีหน้าที่นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2563 ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนจากสำนักงาน กสทช.

 

บมจ. อสมท ยังระบุว่า การรับเงินชดใช้หรือค่าตอบแทนนั้น มิได้หมายความว่า บมจ. อสมท จะยินยอมรับเงื่อนไขในการชดใช้ เยียวยาทั้งหมดแต่ประการใด หากแต่เป็นการรับเพื่อประทังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเท่านั้น และเพื่อความชัดเจนว่า บมจ. อสมท ยอมรับเงินดังกล่าวเพื่อประทังความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ บมจ. อสมท ได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อมติ กสทช.เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงการสงวนสิทธิในการฟ้องคดีปกครองเพื่อให้ทบทวนมติ กสทช.

 

ดังนั้น บมจ. อสมท จะดำเนินการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองให้สอดคล้องกับข้ออุทธรณ์ของ บมจ. อสมท ต่อมติ กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นจำนวนเงินชดใช้หรือค่าตอบแทน งวดการ จ่ายเงิน และกระบวนการพิจารณาของ กสทช. ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา บมจ. อสมท ได้รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่ออุทธรณ์มติ กสทช. และระบุว่า อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี กสทช. ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หรือภายใน 15 ก.ย.2563 เพื่อให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์สูงสุด และต่อมาวันที่ 28 ส.ค.2563 สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้ บมจ. อสมท ติดต่อขอรับเงิน 146.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าเยียวยาค่าเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 1

 

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ตามมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ให้ บมจ. อสมท เป็นเงิน 3,235.84 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 146.33 ล้านบาท , งวดที่ 2 (ปี 2568) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 3 (ปี 2569) จำนวน 514.91 ล้านบาท

 

งวดที่ 4 (ปี 2570) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 5 (ปี 2571) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 6 (ปี 2572) จำนวน 514.91 ล้านบาท และงวดที่ 7 (ปี 2573) จำนวน 514.91 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท ยึดมติบอร์ดเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 โดยแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ในสัดส่วนจำนวนเท่าๆ กัน จะทำให้ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ได้รับเงินค่าเยียวยาทั้งสิ้น 1,617.92 ล้านบาท 

 

ที่มา isranews

 

ที่มา : บมจ. อสมท แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์